Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS ZBIORKA UK

 • Wyjaśnienia terminów

Administrator - Zbiorka UK Ltd 7 Station Parade Uxbridge Road W5 3LD.

Dane osobowe – wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych tzw. RODO,  danymi osobowymi nazywamy wszelkie informacje o osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość lub osobę fizyczną zidentyfikowaną,  w tym urządzenia IP, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy.

Polityka – niniejszy dokument tj. Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem zbiorka.uk. przez Administratora

Użytkownik – osoba korzystająca z co najmniej jednej usługi Serwisu opisanego i opisanych w Polityce.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE NASTĘPUJE:

 • W celu świadczenia usług dotyczących prowadzenia i obsługi konta w Serwisie zbiorka.uk (realizacja umowy między Użytkownikiem, a Serwisem jest możliwa tylko przy zgodzie na przetwarzanie danych - warunek konieczny).
 • W celach analitycznych i statystycznych – prowadzenie przez Administratora analiz aktywności, preferencji, działań Użytkowników w Serwisie w celu zdobycia informacji służących do poprawy funkcjonalności Serwisu, jest uzasadnioną podstawą prawną, którego podstawą jest interes Administratora i Serwisu.
 • W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest także uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw.
 • W celach marketingowych Administratora – uzasadniony interes Administratora wynikający z funkcji, roli i formy usługowej, jaką świadczy Serwis, jest podstawą prawną do przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym, ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i niebędące danymi osobowymi są używane przez Zrzutkę UK do celów analitycznych, marketingowych oraz w celach zapewnienia działania strony. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu niebędących wspierającymi lub organizującymi zrzutki, nie są przetwarzane przez Administratora.

REJESTRACJA W SERWISIE

Podanie danych osobowych jest wymagane przy rejestracji, czyli utworzenia i obsługi konta, w Serwisie Zbiorka.uk. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia założenie konta w ww. Serwisie.

TWORZENIE I WSPIERANIE ZRZUTEK

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia zrzutki. Odmowa skutkuje brakiem możliwości utworzenia zrzutki. Podanie danych osobowych jest wymagane także w przypadkach określonych w Regulaminie, np. w celu weryfikacji tożsamości danej osoby.

Dane dotyczące stanu zdrowia, które są przetwarzane w celu weryfikacji autentyczności celów zrzutek (w sytuacjach wskazanych w Regulaminie), Administrator przetwarza tylko na podstawie zgody osoby, która zgodnie z obowiązującym prawem, może takiej zgody udzielić.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH TWORZENIA I WSPIERANIA ZRZUTEK NASTĘPUJE:

 • W celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem zrzutki – opierając się na uzasadnionej podstawie prawnej Administrator może także przekazywać dane osób wspierających zrzutki organizatorom poszczególnych zrzutek, w celu realizacji ww. świadczenia (realizacja umowy między Użytkownikiem, a Serwisem jest możliwa tylko przy zgodzie na przetwarzanie danych - warunek konieczny).
 • W celu realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora, wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o księgowości – podstawa prawną przetwarzania w tym celu jest obowiązek prawny.
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora (analizowanie sposobów użytkowania Serwisu przez Użytkowników pomaga udoskonalać funkcjonalność Serwisu).
 • W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora wynikający z konieczności zabezpieczenia swoich praw.
 • W celach marketingowych Administratora – uzasadniony interes Administratora wynikający z funkcji, roli i formy usługowej, jaką świadczy Serwis, jest podstawą prawną do przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • W celu weryfikacji autentyczności celu danej zrzutki – podstawą prawną do przetwarzania danych w tym celu jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego tej osoby. Przetwarzamy dane dotyczące zdrowia osób organizujących zrzutki lub osób, na których rzecz organizowane są zrzutki na leczenie. Przekazanie Serwisowi danych dotyczących zdrowia jest warunkiem koniecznym do zorganizowania zrzutki w ww. celu. Zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia osób, dla których tworzone są zrzutki, mogą być odbierane od rodziców lub opiekunów prawnych tych osób. Przekazanie nam danych dotyczących zdrowia może być również wymagane w procesie weryfikacji zrzutki i konta. W takiej sytuacji prosimy o zgodę osobę, która zgodnie z obowiązującym prawem może takową zgodę na przetwarzanie przez nas takich danych wyrazić.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail są zbierane przez formularz kontaktowy, umożliwiający kontakt z Administratorem i Serwisem. Podanie ww. danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY:

 • W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania – podstawą prawną jest konieczność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi tj. przyjęcia i obsługi zapytania.
 • W celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawną jest uzasadniony interes Administratora (analizowanie sposobów użytkowania Serwisu przez Użytkowników pomaga udoskonalać funkcjonalność Serwisu).

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych, m.in.:

 • Wysyłanie e-mailowych powiadomień o treściach szeroko związanych z działalnością Serwisu, które mogą zawierać informacje handlowe.
 • Przesyłanie informacji handlowych na podany adres -email, remarketing.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych w celu komunikacji z Użytkownikami i promowania oferty Serwisu. Promowanie marki Zbiorka.uk oraz rozwijanie społeczności związanej z marką Serwisu stanowi uzasadniony interes Administratora, będący podstawą prawną do przetwarzana zebranych danych osobowych w ww. celu.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania zebranych danych. Dane przetwarzane są przez cały czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody* lub zgłoszenia uzasadnionego i skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, z wykluczeniem sytuacji, w których przetwarzanie danych może okazać się konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora. Potrzebne dane są w takiej sytuacji przetwarzane do czasu wygaśnięcia sprawy lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń przeciwko Administratorowi.

*Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo. Zasada wycofania zgody nie może nastąpić z datą przeszłą, nie działa wstecz, co oznacza, że nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

4. Uprawnienia użytkownika**

Osobom, których dotyczą zbierane i przetwarzane przez Administratora i Serwis dane osobowe, przysługuje:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na żądanie Administrator przekazuje osobie zainteresowanej, której dane dotyczą, cele i podstawy prawne przetwarzania danych, formy udostępniania i przetwarzania danych oraz planowany termin usunięcia danych osobowych zainteresowanej.
 • Prawo do kopii przetwarzanych danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię danych osobowych, które dotyczą osoby zgłaszającej takie powyższe żądanie.
 • Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator aktualizuje dane osobowe, które uległy zmianie lub były niepełne czy błędne.
 • Prawo do usunięcia danych – żądanie usunięcia danych, których podstawa prawna do przetwarzania wygasła lub jest nieaktualna.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na tej podstawie Administrator ogranicza wykorzystywanie danych, zaprzestaje ich przechowywania (zgodnie z zasadami czasu przechowywania danych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych), z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą.
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane w formacie cyfrowym osobie, której dane dotyczą lub na jej żądanie, innemu podmiotowi, jeżeli spełnia wymagania techniczne do odbioru danych w formie elektronicznej .
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez podawania przyczyny i potrzeby prawnej podstawy do zaprzestania przez Administratora przetwarzania danych w ww. celu.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Warunkiem jest podanie uzasadnienia, które może podlegać ocenie Administratora.
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Od chwili otrzymania żądania usunięcia danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, lub wykonania obowiązku nałożonego przez obowiązujące prawo. Zasada wycofania zgody nie może nastąpić z datą przeszłą, nie działa wstecz, co oznacza, że nie wypływa na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.
 • Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Serwis, narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Ujawnianie danych osobowych

W poniższych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane lub transferowane do osób trzecich:

Serwis, w celu realizacji usług, korzysta z podmiotów zewnętrznych, którym ujawniamy dane osobowe Użytkowników, może być konieczne do realizacji powierzonych zadań. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez ww. podmioty zapewniają poufność danych osobowych oraz ich bezpieczeństwo. Do najważniejszych podmiotów, z których usług korzystamy: PayPal, Adwords, Facebook, Instagram, Google Analytics . Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione ww. i innym podmiotom do ich własnych celów, tylko za zgodą Użytkownika.

Administrator zachowuje prawo do ujawnienia danych osobowych podmiotom publicznym na podstawie nakazu sądowego, wezwania lub innego żądania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej i wyłącznie wtedy, gdy żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Administrator pilnuje, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Regularnie prowadzone są analizy mające na celu sprawdzenie jakości poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych przez Administratora i Serwis danych osobowych. Dbamy o to, aby także podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania środków bezpieczeństwa, zapewnienia integralności i poufności danych, kiedy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

7. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Zbiorka UK Ltd 7 Station Parade Uxbridge Road W5 3LD

Tags